Barn och elever i behov av stöd.

Interpellation LTV 120582

Datum

2012-06-07

Författare

Anita Lilja Stenholm (L)

Nyckelord

samverkan, skola, skolhälsovård

Interpellanten Anita Lilja-Stenholm (FP) frågar:

  • Har Landstinget Västmanland - Handikappcentrum, Habiliteringen och BUP för avsikt att utvärdera, utreda och förbättra samverkan med skolorna och skolhälsovården samt stödteamen i länet så att eleverna, som är i behov av stöd för sin utveckling, får adekvat hjälp och snabbare utredningar?

       -  Landstingsfullmäktige beslutade 2012-06-19 §§ 75 e) och 76 f)

                                 *  att anse interpellationen besvarad.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av