Motion om att korta väntetiderna till 1177 Vårdguiden på telefon

Motion RV210394

Datum

2021-04-06

Nyckelord

1177, Vårdguiden, väntetider

Mikael Andersson Elfgren, Stephanie Bruksgård, Anna Nygren, Silvana Enelo-Jansson och Pernilla Danielsson, samtliga (M) yrkar i motionen att

- Region Västmanland gör en utredning av det samarbete och driftsform som vi idag har av 1177
Vårdguiden på telefon och ser över konsekvenser avseende svarstider, kvalité och ekonomi.
Genomlysningen ska utmynna i konkreta förslag för att förbättra 1177 för västmanlänningarna.

- Region Västmanland tar fram en åtgärdsplan för att 1177 Vårdguiden på telefon ska nå det
nationella målvärdet med en medelväntetid för besvarade samtal på max 5 minuter

- utredningen och åtgärdsplanen presenteras för regionfullmäktige alternativt regionstyrelsen
senast under år 2022.

 

Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2021-04-20 § 31

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av