Äldres psykiska hälsa och vårdbehov.

Interpellation LTV 120467

Datum

2012-05-07

Författare

Ingvar Nordén (KD)

Nyckelord

specialistpsykiatri, äldrepsykiatri

Interpellanten Ingvar Nordén (KD) frågar landstingsråd Juha Rundgren:

  • Har Socialstyrelsens rapport varit föremål för diskussion inom primärvård, somatisk vård och specialistpsykiatrin?

  • Om Ja, har det lett till några åtgärder som kan förbättra vården för psykiskt sjuka äldre?

  • Om Nej, är du beredd att verka för att situationen inom den västmanländska vården för psykiskt sjuka äldre    klarläggs?

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2012-06-19 §§ 75 b och 76 c)

                                *  att anse interpellationen besvarad.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av