Motion om mål för kris- och katastrofberedskap i Region Västmanland

Motion RV210177

Datum

2021-04-11

Författare

Mikael Andersson Elfgren (M)

Nyckelord

beredskap, katastrof, kris

Mikael Andersson Elfgren (M) yrkar i motionen att

- Region Västmanland tar fram mål för regionens uthållighet under en extraordinär händelse, katastrof och krig.

- dessa mål fastslås av regionfullmäktige alternativt regionstyrelsen senast under år 2022.

- dessa mål följs upp årligen och att åtgärder vidtas för att uppnå de ovan nämnda målen.

 

Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2021-04-20 § 31

 

Regionfullmäktige beslutade 2021-09-21 § 105 att:
Motionen bifalls
 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av