Interpellation om ersättning till nätläkarbolag

Interpellation RV210344

Datum

2021-03-24

Författare

Fredrik Stockhaus (V)

Nyckelord

nätläkarbolag

Fredrik Stockhaus (V) ställer följande frågor i sin interpellation:

- På vilket sätt arbetar den styrande minoriteten i dag med frågan om en grundläggande förändring av systemet med ersättning för digitala vårdbesök utanför regionen?

- Vad har hänt med den begäran som framställts av sju regioner till SKR om vittgående förändringar av systemet med ersättningar för digitala vårdbesök utanför den egna regionen?

- Anser regionrådet att region Västmanland bör fatta ett beslut om att slopa ersättningen för digitala vårdbesök som sker utanför regionen?

- Om inte, på vilket sätt anser regionrådet att de skenande kostnaderna systemet ger upphov till ska minskas?

 

Interpellationen besvarades vid regionfullmäktiges sammanträde 2021-04-20 § 52
 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av