Interpellation om personalsituationen inom covid-vården

Interpellation RV210151

Datum

2021-02-04

Författare

Malin Gabrielsson (KD)

Malin Gabrielsson (KD) ställer följande frågor i sin interpellation:

  • Utifrån svarsalternativ i sommarenkäten - hur uppfattade medarbetarna i covidvården (IVA och vårdavdelning) att verksamheten i stort fungerade sommaren 2020 och i vilken utsträckning har personal behövt arbeta dubbla pass?
  • Vilka åtgärder har vidtagits och kommer att vidtas för att semesterperioden för sommaren 2021 inte ska behöva förlängas?
  • Finns det en långsiktig plan för hur bemanning av IVA och operation ska säkras utifrån uppskjuten vård, ombyggnation och nya vårdplatser, behov av återhämtning och personalbrist? Om ja, vad är mest kritiskt för att planen ska hålla.

 

Interpellationen besvarades vid regionfullmäktiges sammanträde 2021-02-16 § 22 d

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av