Interpellation om avslutade vårdkontakter och återsända remisser vid ombokade uteblivna besök

Interpellation RV201242

Datum

2020-10-09

Författare

Anna Nygren (M)

Nyckelord

vårdkontakter

Anna Nygren (M) ställer följande frågor i sin interpellation:

- Finns det rutiner för hur ofta en patient kan omboka/utebli från sitt besök innan vårdkontakten avslutas eller remissen återsänds till in remittenten?
- Hur många gånger får en patient av/omboka utebli från besök innan vårdkontakten avslutas eller remissen återsänds till in remittenten?
- Hur informeras patienten om att vårdkontakten avslutas eller remissen återsänds?
- Vad gör du för att västmanlänningarna ska upplysas om informationen?

 

Interpellationen besvarades vid regionfullmäktiges sammanträde 2020-10-20 § 116

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av