Interpellation om avveckling av självhjälpsgrupper

Interpellation RV201224

Datum

2020-10-09

Författare

Heidi-Maria Wallinder (V)

Nyckelord

självhjälpsgrupper

 Heidi-Maria Wallinder (V) ställer följande frågor i sin interpellation:

- Ligger det här beslutet i linje med målen om social och ekonomisk hållbarhet?
- Vad tror du att den här förändringen kan få för konsekvenser för folkhälsan i länet?
- Vilka möjligheter kommer det hädanefter att finnas för människor i utsatta situationer att få motsvarande stöd i regionens regi?


Interpellationen besvarades vid regionfullmäktiges sammanträde 2020-10-20 § 116

 

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av