Interpellation om förändringar inom vuxenpsykiatrin

Interpellation RV201173

Datum

2020-09-30

Författare

Stephanie Bruksgård (M)

Nyckelord

vuxenpsykiatrin

Stephanie Bruksgård (M) ställer följande frågor i sin interpellation:

Kommer avdelning 94 läggas ned? I så fall varför?

Anser ansvarigt regionråd att patienterna som idag vårdas på avdelning 94 kommer påverkas positivt eller negativt av ett nedläggningsbeslut?

Anser ansvarigt regionråd att en patient med svår ätstörningsproblematik kommer kunna få likvärdig vård på en annan slutenpsykiatrisk avdelning i Västmanland?

Anser ansvarigt regionråd att det är rätt att minska antalet slutenvårdsplatser med tanke på att den psykiska ohälsan ökar?

 

Interpellationen besvarades vid regionfullmäktiges sammanträde 2020-10-20 § 116

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av