Interpellation om plan för covid-rehabilitering

Interpellation RV201068

Datum

2020-09-02

Författare

Elisabeth Wäneskog (KD)

Nyckelord

covid, rehabilitering

Elisabeth Wäneskog (KD) ställer följande frågor i sin interpellation:

Hur har Region Västmanland hanterat socialstyrelsens beslutsstöd gällande covid-rehab, internt och gentemot vårdgivare samt länets kommuner?
Finns det en tydlig ansvarsfördelning mellan primärvård, specialistvård och kommunerna gällande covid-rehabilitering?
Hur kommer patienterna följas upp på kort och längre sikt?
Hur säkerställs att personalen får den kompetensutveckling och handledning inom covid-rehabilitering som behövs?

 

Interpellationen besvarades vid regionfullmäktiges sammanträde 2020-09-15 § 97

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av