Motion om lipödem

Motion RV200670

Datum

2020-05-11

Författare

Pratima Åslund (V), Johanna Ritvadotter (V)

Nyckelord

lipödem

 Pratima Åslund och Johanna Ritvadotter, båda (V) yrkar i motionen att

  • det genomförs en behovsanalys med fokus på lipödem där det undersöks hur vårdprocessen fungerar, vilka metoder för diagnostik och behandling som finns och hur de efterföljs samt vilka kunskapsbrister som finns
  • utefter behovsanalysen genomföra adekvata åtgärder
  • möjligheten att erbjuda fettsugning som behandlingsmetod vid lipödem utreds och om möjligt införs.


Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2020-06-16 § 37

 

Regionfullmäktige beslutade 2021-04-20 § 48 att:
Motionen bifalls
 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av