Interpellation om otillgänglig och oanvändbar självincheckning inom sjukvården

Interpellation RV200260

Datum

2020-02-07

Författare

Fredrik Stockhaus (V)

Fredrik Stockhaus (V) ställer följande frågor i interpellationen:

  • på vilka grunder har regionen investerat i ett otillräckligt system?
  • vad ämnar regionrådet vidta för åtgärder för att råda bot på det uppkomna problemet med självincheckningsapparaterna?
  • vad ämnar regionrådet göra för att otillgänglighet och oanvändbarhet inte byggs in i framtida liknande tekniska lösningar inom den sjukvård som regionen ansvarar för?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2020-02-18 § 25

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av