Interpellation om arbetet med full tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning

Interpellation RV200259

Datum

2020-02-07

Författare

Fredrik Stockhaus (V)

Fredrik Stockhaus (V) ställer följande frågor i interpellationen:

  • på vilket sätt verkar du för att öka medvetenheten om UNCRPD och vad som följer av Sveriges ratificering av den avseende Region Västmanlands samtliga verksamheter.
  • hur arbetar du för att tillgängligheten till all information och alla e-tjänster som faller under Region Västmanlands ansvar ska bli fullständig för människor med funktionsnedsättning?
  • varför är det fortsatt omöjligt för gravt synskadade att ta del av offentliga handlingar för vilka regionen ansvarar?
  • vad händer på den konkreta situationen när det gäller tillgängliga möteshandlingar till detta fullmäktige?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2020-02-18 § 25

 

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av