Interpellation om Västmanlands mödravård

Interpellation RV191674

Datum

2019-10-09

Författare

Malin Gabrielsson (KD)

Malin Gabrielsson (KD) ställer följande frågor i interpellationen:

  • Vilka arbetsuppgifter inom barnmorskeverksamheten är det som prioriteras ned vid underbemanning och hög arbetsbelastning och hur vanligt förekommande är det?
  • Kontinuitet inom primärvårdens mödravård- hur följs den upp? Och hur ser läget ut?
  • Vilka fler barnmorskemottagningar kan bli aktuella att slås ihop eller läggas ner- och hur är utvecklingen till större enheter förenligt med "bibehållen organisation"?
  • anser du att de förändringar gällande mödravården som gjordes i primärvårdsprogrammet i juni 2019 är tillräckliga för att klara stärkt uppföljning av förlossningsskador och ökad kontinuitet genom hela vårdkedjan?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 19-11-19 § 147

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av