Interpellation angående avgiftsfri kollektivtrafik på sommarlovet

Interpellation RV182017

Datum

2018-11-27

Författare

Heidi-Maria Wallinder (V)

Heidi-Maria Wallinder (V) ställer följande frågor i interpellationen:

  • har det gjorts någon utvärdering av sommarlovsresorna och vad visade den i så fall?
  • kommer länets unga att få ett sommarlovskort även 2019 och 2020 som det var sagt?
  • kommer regionen i så fall att verka för att den särskilda kollektivtrafiken också omfattas?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2018-12-12 §53

  • Landstingsfullmäktige beslutade
  • att bifalla motionen.
  • att avslå motionen.
  • att anse motionen besvarad.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av