Interpellation om vårdnära serviceteam och fleximat

Interpellation RV191494

Datum

2019-09-02

Författare

Malin Gabrielsson (KD)

Malin Gabrielsson (KD) ställer följande frågor i interpellationen:

  • vilka åtgärder har vidtagits under september 2019 för att säkerställa kvalitet i städning och kosthantering och hur detta följs upp?
  • på vilket sätt har det politiska styret granskat och följt upp övergången till samlad service?
  • hur har dessa allvarliga kvalitetsbrister och patientsäkerhetsrisker kunnat fortgår under så många månader trots avvikelserapporter och larm från chefer?
  • vad vill du framföra till personal och chefer som under hela året rapporterat ett stort antal allvarliga kvalitetsbrister utan att dessa tagits på allvar?
  • vilka åtgärder kommer du vidta för att säkra att kommande rapporter till regionsstyrelse är kompletta samt att avvikelserapporter leder till förbättringsåtgärder?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2019-09-17 §106

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av