Motion om en regional politik för hälsosam vikt för barn och unga

Motion RV190499

Datum

2019-03-13

I motionen yrkar Mikael Andersson Elfgren (M) och Malin Gabrielsson (KD) att

- Region Västmanland tar initiativ för ett regionalt arbete tillsammans med  länets kommuner och föreningsliv för en mer hälsosam vikt och syn på vikt hos barn och unga.

- det i Region Västmanlands handlingsplan för det hälsoinriktade arbetet tillförs ett mätbart mål för en mer hälsosam vikt för barn och unga.

 

Fullmäktige beslutade 2019-09-17 § 100 att

Motionen anses besvarad. 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av