Angående buss 65 och avstängningen av hållplatser.

Interpellation RV 181256

Datum

2018-07-19

Författare

Barbro Larsson (C)

Interpellanten Barbro Larsson (C) ställer i interpellationen följande frågor till ansvarigt regionråd:

1. Vem fattade beslut om att stänga av hållplatserna efter 65:ans sträckning?
2. Är det rimligt att boende på landsbygden i Västmanland inte skall kunna räkna med sin kollektivtrafik?
3. Hur informerade VL de drabbade om denna olägenhet?
4. Informerades Sala kommun om att detta beslut skulle tas?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktige 2018-09-19 §101 a). 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av