Extra satsning för att kapa vårdköer

Motion RV 181223

Datum

2018-07-11

Thomas Högström (M), Birgitta Andersson (C), Helena Hagberg (L) och Malin Gabrielsson (KD) föreslår i motionen att

Region Västmanland anslår 15 miljoner kronor för att kapa vårdköerna genom att köpa vård från andra vårdgivare eller genomföra extra satsningar inom Region Västmanland. 

 

Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2018-09-19 §93 b)

Fullmäktige beslutade 2019-06-18 §75 att

Motionen anses besvarad.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av