Angående Region Västmanlands beredskap vid mässlingsutbrott

Interpellation RV 180262

Datum

2018-02-07

Författare

Maria Liljedahl (SD)

Interpellanten Maria Liljedahl (SD) ställer följande frågor: 

-    Har regionen en beredskap om det sker ett mässlingsutbrott?
-    Kommer regionen kräva att personal på vissa sårbara avdelningar som till exempel förlossningen, barnakuten mm. måste vara immuna mot smittsamma sjukdomar som finns med i vårt
vaccinationsprogram?
-    Arbetar BVC aktivt för att förmedla kunskap och bemöta föräldrar som visar vaccinskepticism?

Interpellationen har behandlats vid regionfullmäktige 2018-04-18 §§57-58.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av