Angående elsanerat rum på Medicinsk Akutvårdsavdelning på Västmanlands sjukhus Västerås

Interpellation RV 180218

Datum

2018-01-31

Författare

Stephanie Bruksgård (M)

Interpellanten Stephanie Bruksgård (M) ställer följande frågor: 

Anser ansvarigt regionråd att elsanerade rum är förenligt med vetenskap och beprövad erfarenhet? 
Om inte, när ska det elsanerade rummet tas bort? 

Interpellationen har behandlats vid regionfullmäktige 2018-02-21 §§24-25

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Amanda Uras

021-17 65 07
amanda.uras@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av