Angående antibiotikaresistenta bakterier

Interpellation RV 172207

Datum

2017-12-22

Författare

Mikael Andersson Elfgren (M)

Interpellanten Mikael Andersson Elfgren (M) ställer i interpellationen följande frågor:

Vilka åtgärder vidtas för att förhindra fler utbrott av multiresistenta bakterier inom Region Västmanland? 
Vad avser majoriteten göra för att förbättra följsamheten av regionens hygien- och klädpolicy? 

 

Interpellationen har behandlats vid regionfullmäktige 2018-02-21 §§24-25. 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av