Finns politiskt ledarskap för Region Västmanlands roll i den regionala utvecklingspolitiken?

Interpellation RV 171888

Datum

2017-11-08

Författare

Birgitta Andersson (C)

Birgitta Andersson (C) ställer i interpellationen följande frågor till ansvarigt regionråd:

• anser du att arbetet med att fördela regionala utvecklingsmedel fungerar på ett tillfredsställande sätt?
• anser du att regionala utvecklingsmedel och EU-medel kommer hela länet till del?
• anser du att det finns behov att stötta länets kommuner med kunskap och stöd om vilka EU-medel som finns tillgängliga att söka?

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av