Finns ekonomiska beräkningar för att uppfylla Nationella riktlinjer

Interpellation RV 171722

Datum

2017-10-12

Författare

Birgitta Andersson (C)

Interpellanten Birgitta Andersson (C) ställer i interpellationen följande frågor:

• Hur ser processen ut för införande av nationella riktlinjer i Region Västmanland?
• Finns det ekonomiska beräkningar för vad det kostar att uppfylla tex prioritet 1-3?
• Tas det hänsyn till de ekonomiska beräkningarna i budgetarbetet?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2017-10-25 §151.

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av