Angående VFU för sjuksköterskestudenter

Interpellation RV 171499

Datum

2017-09-11

Författare

Maria Dellham (M)

Interpellanten Maria Dellham (M) ställer i interpellationen följande frågor till ansvarigt regionråd:

Vad är orsakerna till att VFU inom MDH rankas så lågt av sjuksköterskestudenterna?
Vilka åtgärder kommer att vidtas för att förbättra VFU för sjuksköterskor inom Region Västmanland?
Finns det någon säkerställd anledning till att antalet VFU-veckor minskar inom Region Västmanland?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktige 2017-09-27 §123.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av