Om projektet "Samordnade insatser mellan barn- och ungdomspsykiatrin och habiliteringscentrum för barn med misstänkt autismspektrumtillstånd".

Interpellation RV 171452

Datum

2017-09-05

Författare

Helena Hagberg (L)

Interpellanten Helena Hagberg (L) ställer i interpellationen följande frågor till ansvarigt regionråd:

• Pågår projektet fortfarande?
• Om ja, vilka slutsatser har man kunnat dra av det? Vilka fördelar och vinster har kunnat identifieras med samordning mellan de två verksamheterna? Hur ser fortsättningen på projektet ut? Kommer det att permanentas och bli stadigvarande verksamhet?
• Om nej, av vilka orsaker har det avslutats och vilka lärdomar har man i så fall dragit av tiden då projektet pågick?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktige 2017-09-27 §123.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av