Angående hot och våld i vårdmiljöer

Interpellation RV 171440

Datum

2017-09-04

Författare

Maria Dellham (M)

Interpellanten Maria Dellham (M) ställer i interpellationen följande frågor till ansvarigt regionråd:

  • Hur ser utvecklingen ut gällande antalet anmälda fall av hot och våldssituationer inom Region Västmanland sedan 2012?
  • I vilken utsträckning används ordningsvakter inom sjukhuset kopplat till hot och våldssituationer?
  • Finns behov av lokalanpassningar för att försvåra för kriminella gäng att ta sig in på våra sjukhus?
  • Vilket stöd ges till personal som utsätts för hot och våld?
  • Finns begränsningar gällande antalet anhöriga som tillåts medfölja och besöka patienter?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktige 2017-09-27 §123.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av