Om AH-teamets journalföring

Interpellation RV 171376

Datum

2017-08-23

Författare

Maria Dellham (M)

Interpellanten Maria Dellham (M) ställer i interpellationen följande frågor till ansvarigt regionråd:

Anser du att nuvarande situation med journalhantering i form av pappersdagbok är patientsäker?

Avser du att verka för att AH-teamet ska få tillgång till en planeringsfunktion i Cosmic?

Om ja, när kan detta ske?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktige 2017-09-27 §123.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av