Säkerhet i bussar

Interpellation RV 170907

Datum

2017-05-03

Författare

Carina Sjölund (M)

Interpellanten Carina Sjölund (M) ställer i interpellationen inkommen 2017-05-03 följande frågor till kollektivtrafiknämndens ordförande:

- Finns statistik över bältesanvändningen i VL:s bussar?

- Hur säkerställer chauffören att passagerare under 15 år använder bälte?

- Hur vanligt förekommande är det att passagerare behöver stå längre sträckor på VL:s landsvägsbussar?

Har rutinerna för att hantera säkerhetsrelaterade felanmälningar inom VL förbättrats?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktige 2017-06-20 §92

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av