Statistik och uppföljning av sjukfrånvaro

Interpellation RV 170755

Datum

2017-04-10

Författare

Stephanie Bruksgård (M)

Stephanie Bruksgård (M) ställer i interpellationen inkommen 2017-04-10 följande frågor till ansvarigt regionråd:

- Känner du till anledningen till att så många är sjukskrivna inom Region Västmanland?

- Om ja, vilken är den största anledningen till att personalen inom Region Västmanland är långtidssjukskrivna?

- Och om ja, hur har man tagit reda på detta och hur följs statistiken upp?

- Hur följer man upp långtidssjukskrivna anställda inom Region Västmanland?

 

Interpellationen har besvaras vid regionfullmäktige 2017-09-27.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av