Tärna folkhögskola och ett effektivt miljöarbete

Interpellation RV 170146

Datum

2017-01-05

Författare

Johan Widén (M)

Johan Widén (M) ställer i interpellationen inkommen 2017-01-05 följande frågor till ansvarigt regionråd:

- Är det aktuellt att byta värmesystem vid Tärna folkhögskola och när kan detta i så fall ske?

- I vilken utsträckning värms landstingets lokaler upp med hjälp av värmesystem baserat på fossila bränslen?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktige 2017-04-19 §64

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av