Tillgång till journaler för 1177

Interpellation RV 170756

Datum

2017-04-10

Författare

Mohammed Rashid (M)

Mohammed Rashid (M) ställer i interpellationen inkommen 2017-04-10 följande fråga till ansvarigt regionråd:

- Varför har inte personalen vid 1177 i Region Västmanland tillgång till Cosmic?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktige 2017-04-19 §64

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av