En regional livsmedelsstrategi

Interpellation RV 170751

Datum

2017-04-07

Författare

Magnus Ekblad (C)

Magnus Ekblad (C) ställer i interpellationen inkommen 2017-04-07 följande frågor till ansvarigt regionråd:

- Är och i så fall hur är Region Västmanland med i arbetet med den regionala livsmedelsstrategin?

- Om regionen inte är med i samtalen ännu, vilka ansatser tänker majoriteten ta för att Region Västmanaland blir en tydlig medspelare i framtagandet av strategin?

- Hur planerar ni i majoriteten att arbeta för en ökad livsmedelsproduktion i länet?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktige 2017-04-19 §64

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av