Framtida blodtappning i Västmanland?

Interpellation RV 170735

Datum

2017-04-05

Författare

Birgitta Andersson (C)

Birgitta Andersson (C) ställer i interpellationen inkommen 2017-04-05 följande frågor till ansvarigt regionråd

- Vad är orsaken till fördröjningen av att verkställa beslutet?

- Hur har fördröjningen påverkat kostnaden för en mobil lösning?

- Hur ser uppföljningsprocessen ut av fattade beslut?

 

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktige 2017-04-19 §64

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av