Digitalisering

Interpellation RV 170732

Datum

2017-04-04

Författare

Gunnar Björnstad (M)

Gunnar Björnstad (M) ställer i interpellationen inkommen 2017-04-04 följande frågor:

- Vilka är de två viktigaste initiativ/lösningarna som tagits för att digitalisera tjänster och processer inom landstinget/regionens verksamheter Västmanlands sjukhus respektive PPHV under de senaste 6 åren?

- Vilka effekter, ekonomiska och verksamhetsmässiga, har dessa initiativ/lösningar gett eller beräknas ge?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktige 2017-04-19 §64

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av