Bristande kommunikation på ortopedkliniken

Interpellation RV 170709

Datum

2017-03-30

Författare

Susanne Henning Aihonen (M)

Susanne Henning Aihonen (M) ställer i interpellationen inkommen 2017-03-30 följande frågor till ansvarigt regionråd:

- Vilka rutiner för kommunikation anser du behöver införas för att på ett tidigt stadium säkerställa att svar med anledning av klagomål från patienter utformas på ett för patienten acceptabelt sätt?

- Vilka åtgärder kommer du vidta för att patienterna ska slippa otydliga, svårtolkade och respektlösa svar från vården?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktige 2017-04-19

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av