Angående bassängträning i rehabiliteringssyfte upphör

Interpellation RV 170334

Datum

2017-02-02

Författare

Maria Dellham (M)

Maria Dellham (M) ställer i interpellationen inkommen 2017-02-02 följande frågor:

Hur planerar den rödgröna majoriteten att möta behovet hos de patienter som behöver bassängträning och är listade på en offentligt driven vårdcentral?

Finns det någon plan för de bassänger i länet som med anledning av beslutet ovan nu inte utnyttjas fullt ut?

 

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktige 2017-02-22.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Amanda Uras

021-17 65 07
amanda.uras@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av