Sjukresa vid permisson i samband med sjukhusvård?

Interpellation RV 170224

Datum

2017-01-17

Författare

Birgitta Andersson (C)

Birgitta Andersson (C) ställer i interpellationen följande frågor till ansvarigt landstingsråd:

Stämmer det att sjukresa aldrig får godkännas vid permission från sjukhusen i Västmanland?

Hur många patienter har blivit nekade sjukresa vid permission under 2016?

Har den röd-gröna majoriteten diskuterat att göra någon översyn av gällande regelverk för sjuktransport och i så fall se över problemet med sjukresa vid permission?

 

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktige 2017-02-22.

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av