Det är dags för en regional livsmedelsstrategi

Motion RV 170248

Datum

2017-01-23

Författare

Birgitta Andersson (C), Barbro Larsson (C), Magnus Ekblad (C), Gustaf Eriksson (C)

Birgitta Andersson, Barbro Larsson, Gustaf Eriksson och Magnus Ekblad samtliga (C) yrkar i motionen att :

 

  • Region Västmanland tar fram en regional livsmedelsstrategi för att stärka länets livsmedelsproduktion och konkurrenskraft.
  • Arbetet med den regionala livsmedelsstrategin samordnas och görs tillsammans med berörda aktörer så att de kunskaper som redan finns tas tillvara.

 

Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2017-02-22 §7.

Regionfullmäktige beslutade 2017-10-25 §144 att:

Motionens första yrkande avslås.

Motionens andra yrkande anses besvarat.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av