Sjukreselinje till mammografiundersökning och aortascreening

Interpellation LTV 161553

Datum

2016-10-31

Författare

Birgitta Andersson (C)

Birgitta Andersson (C) ställer i interpellationen inlämnad 2016-10-31 följande frågor:

  • Hur kommer kollektivtrafiknämndens nya beslut att påverka gällande regelverk för sjukresor?
  • Kommer Landstinget Västmanlands regelverk för sjukresor att arbetas om?
  • Hur kommer resor till och från mammografihälsokontroll och aortascreening att underlättas efter 20161031 för den som inte har tillgång till egen bil eller har svårt att åka kollektivtrafik?
  • Har det förts någon diskussion att ha mindre fordon för sjukreselinjerna än "stora bussar".

Interpellationen har besvarats vid landstingsfullmäktige 2016-11-23

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av