Strategisk tågkompetens.

Interpellation LTV 130152

Datum

2013-02-06

Författare

Torsten Källberg (L)

Nyckelord

bolag, kollektivtrafik, tågkompetens

Interpellanten Torsten Källberg (FP)  frågar ansvarigt landstingsråd:

  • Har du för avsikt att lägga fram något förslag om bildandet av en strategisk tågkompetens i bolagsform tillsammans med Örebro, i så fall när?

  • Om inte, varför?

 

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2013-02-20  §§ 18 och 19

                                * att anse interpellationen besvarad.

 

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av