Interpellation om rökanvänjning

Interpellation LTV 150474

Datum

2015-04-10

Författare

Anita Lilja Stenholm (L)

Nyckelord

motivation, rökavvänjning, rökning

Anita Lilja-Stenholm (FP) ställer i interpellation 2015-04-10 frågorna;

  • På vilket sätt kan landstinget bidra med rökavvänjningsinsatser för personer inom LSS personkretsar och personer med psykisk funktionsnedsättning?
  • Har Hälsocenter beredskap och resurser för riktade insatser?
  • Har anhörigföreningar kontaktats i rökavvänjningsfrågan?
  • Har God man föreningarna fått information om vikten av rökavvänjning för sina huvudmän?
  • Får personal inom psykiatrin handledning och stöd i sin viktiga roll kring motivation om rökavvänjning?

Landstingsfullmäktige har behandlat interpellationen 2015-04-22 § 46, vid behandlingen yttrade sig Anita Lilja-Stenholm (FP) och Pernilla Rinsell (MP).

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av