Interpellation om landstingets programarbete

Interpellation LTV 150475

Datum

2015-04-10

Författare

Gunnar Björnstad (M)

Nyckelord

ekonomi, program, redovisning

Gunnar Björnstad (M) har i interpellation 2015-04-10 ställt följande frågor:

  • Finns det en samlad översikt och presentation de genomförda och pågående åtgärdernas effekter?
  • Vilka redovisningar har skett til landstingsstyrelsen respektive landstingsfullmäktige i detta ärende avseende måluppfyllelse?
  • Är åtgärderna och effekterna av programarbetet som planeras för 2015 säkrade och hur stora blir dessa effekter i kronor för 2015?
  • Anser ansvarigt landstingsråd att det pågående programarbetet för en ekonomi i balans gett tillräcklig effekt?

Interpellationen har behandlats av landstingsfullmäktige 2015-04-15, vid behandlingen yttrade sig Gunnar Björnstad (M) och Denise Norström (S).

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av