Ge patienterna tillgång till nya forskningsrön om vårdinsater!

Motion LTV 111002

Datum

2011-11-21

Författare

Roy Cederbäck (KD), Malin Gabrielsson (KD), Ingvar Nordén (KD), Anna-Lena Henriksson (KD)

Nyckelord

forskningspilot, forskningsrön

Motionärerna föreslår att landstingsfullmäktige ger landstingsstyrelsen i uppdrag:

  • att utreda på vilket sätt Landstinget Västmanland idag i praktiken införlivar ny kunskap

  • att om behov finns ta fram en modell för forskningspiloter

  • att om forskningspiloter behövs utreda en ekonomisk modell för att stimulera denna verksamhet.

     -  Landstingsfullmäktige beslutade 2013-04-17 § 46

                                *  att anse motionen besvarad.

                                   

 

Bifogade handlingar

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av