En gemensam trafikhuvudman för Mälardalen och Bergslagen.

Motion LTV 100274

Datum

2010-03-29

Författare

Denise Norström (S), Glenn Andersson (S)

Nyckelord

Bergslagen, kollektivtrafik, Mälardalen

Motionärerna Denise Norström (S) och Glenn Andersson (S) föreslår:

  • att Landstinget Västmanland tar initiativ till att bilda en gemensam huvudman för kollektivtrafiken i Mälardalen och Bergslagen.

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2010-10-20 § 94

                                  *  att anse motionen besvarad.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av