Ska Landstinget Västmanland erbjuda praktikplatser?

Interpellation LTV 110152

Datum

2011-02-11

Författare

Malin Gabrielsson (KD)

Nyckelord

praktikplatser

Interpellanten Malin Gabrielsson (KD) frågar:

  • Vilken roll anser landstingsledningen att Landstinget Västmanland ska spela när det gäller introduktion till arbetslivet i Västmanland?

  • Hur ser samarbetet ut med länets andra kommuner när det gäller praktikplatser?

  • Vilka för- respektive nackdelar finns när det gäller en ökad andel praktikplatser?

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2011-02-23 §§ 11 e) och 12 e)

                                 *  att anse interpellationen besvarad. 

        

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av