Samverkan mellan Landstinget Västmanland och Örebro Universitet angående läkarutbildning.

Interpellation LTV 110980

Datum

2011-11-14

Författare

Birgitta Andersson (C)

Nyckelord

läkarutbildning, samverkan, Örebro

Interpellanten Birgitta Andersson (C) frågar:

  • Har den röd-gröna majoriteten för avsikt att ta upp en diskussion med Örebro Universitet för att även Landstinget Västmanland ska bli en samverkanspart när det gäller läkarutbildningen?

  • Kommer det i så fall att påverka den kliniska undervisningsavdelning som vi idag har tillsammans med Karolinska Institutet och Uppsala Universitet?

         -  Landstingsfullmäktige beslutade 2011-11-23 §§ 128 e) och 129 f)

                                   * att anse interpellationen besvarad.

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av